รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Monitoring of coral reef fish communities after the oil spill", รางวันชนะเลิศอันดับ 2, , สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย, Jun 12 2014