รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน,"Distribution and life history of flattened crab (Petrolisthes hastatus) in rocky beach on Koh Lan, Cholburi", รางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์, -, ม.เกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน,"Distribution and life history of rough spider crab (Schizophrys aspera) in coral reef at Mu Koh Lan, Cholburi", รางวัลที่ 2 ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์, -, ม.เกษตรศาสตร์, Jan 31 2012