Search Result of "zeaxanthin"

About 21 results
Img

งานวิจัย

การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส, Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

THAI FRUIT SOURCES FOR LUTEIN AND ZEAXANTHIN : PROTECTIVE EFFECTS AGAINST AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart, ImgMs.Putaluk Khaiprapai, ImgPhukasmas, U,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thai Fruit Sources For Lutein And Zeaxanthin : Protective Effects Against Age-Related Macular Degeneration (AMD)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart, ImgMs.Putaluk Khaiprapai, ImgMrs.Usaporn Phukasmas,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส, Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย

Img

Researcher

นางสาว พุทธลักษณ์ ไขประภาย

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหาร

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557 (2015)

นักวิจัย:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Doner:ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 (2015)

นักวิจัย:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Endogenous ethylene regulates accumulation of ฮฑ- and ฮฒ-carotene in the pulp of harvested durian fruit

ผู้แต่ง:ImgWisutiamonkul, A., ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgVan Doorn, W.G.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening

ผู้แต่ง:ImgWisutiamonkul, A., ImgMs.Somnuk Promdang, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgVan Doorn, W.G.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (AI), การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Experimental nutrition and biochemistry, Health benefits of Thai food and indigenous vegetables

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume

12