การศึกษาศักยภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากเห็ดพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMehraj Ahmad, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRangsita Chunhom, exEuaphorn Jaraspermsuk, exAkkarapol Chaisri, exRujira Kiwwongngam, exSiriluk Wuttimongkolkul, exSomsri Charoenkiatkul, "Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushrooms", Journal of Food Composition and Analysis, ปีที่ 105, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 104226
2019 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exประไพศรี ศิริจักรวาล, exภฤศ หาญอุตสาหะ, "Impact of Self-Learning Nutrition Education on Improving Awareness and Knowledge of Age-Related Macular Degeneration, and the Role of Lutein/Zeaxanthin in Eye Health", Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2019, หน้า 1-17
Publish Year National Journal 1
2020 exเอื้อพร จรัสเพิ่มสุข, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อปริมาณเบตากลูแคนและคุณลักษณะทางกายภาพของเห็ดแครงอบแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 342-349