Search Result of "Tourist"

About 159 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วยภาพลักษณ์และอาหารท้องถิ่น (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจิตอาสา กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ นกงาม, Imgกรรณิกา บุญเพลิง, Imgจิตรรัตน์ แก้วพรม, Imgสิริยากร ธนถิรกุล

แหล่งทุน:สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การใช้โครงร่างคำศัพท์ในการสร้างรายการคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับมัคคุเทศก์ชาวไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัญหาการให้บริการของผู้ประกอบการรถทัศนาจรชนิดไม่ประจำทาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา, Imgนางสาวสินิทรา สุขสวัสดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678