การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทสถาปัตยกรรมกับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร