Search Result of "Palatability"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง และสารเพิ่มความถูกปาก

ผู้เขียน:Imgชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Elephant and Wildlife Medicine, Conservation Medicine, Molecular Diagnosis

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์, การเพาะเลี้ยงไก่เนื้อ, การเพาะเลี้ยงกระต่ายเนื้อ, การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์, โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง

Resume