Search Result of "ไก่ไข่"

About 370 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบอาหารไก่ไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ และสุกร บ้านนา

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบ่อไบโอแก๊สที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวและข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเสริมลูทีนสำหรับไก่ไข่ (2015)

นักวิจัย:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มมูลค่าของเสียจากฟาร์มไก่ไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการโครงการเบทาโกร

Img
Img
Img
Img
12345678910...