Search Result of "ไก่ไข่"

About 378 results
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การทดสอบอาหารไก่ไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ และสุกร บ้านนา

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบ่อไบโอแก๊สที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวและข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgเฉลียว ขุนพิทักษ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเสริมลูทีนสำหรับไก่ไข่ (2015)

นักวิจัย:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

ประเภท:

Img
12345678910...