ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่

Publish Year National Conference 1
2009 inนางภคอร อัครมธุรากุล, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของการอัดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่และคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย