การทดสอบอาหารไก่ไข่

  • บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์