Search Result of "เคเบิล"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันการระเบิดของขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินขนาด 115 kV โดยการลดความเครียดสนามไฟฟ้าภายในขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgศุภกร มงคลลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของค่ายอดกระแสฟ้าผ่าที่มีต่อสายเคเบิลใต้ดินในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:ImgWatchara POBPORN

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดเยรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานสเปเซอร์ในระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ ทาเคลือบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123