การประเมินสภาพสายเคเบิลใต้ดินเพื่อการบริหารสินทรัพย์

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุไร หนูหอม, exประภัสสรา คำวงค์ษา, "การศึกษาวิธีการประเมินสภาพระบบเคเบิลใต้ดิน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย