การประเมินความเสี่ยงของความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าเมื่อติดตั้งกับดักฟ้าผ่าป้องกันสายเคเบิ้ลใต้ดิน

Publish Year National Conference 4
2015 exเอกรัฐ ฝ่ายทะแสง, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบการจัดวางสายเคเบิลใต้ดินต่อแรงดันในชีลด์ของระบบ 22 กิโลโวลต์", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, เมืองตรัง ตรัง ประเทศไทย
2015 exนายเอกรัฐ ฝ่ายทะแสง, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาผลของรูปแบบการจัดวางสาเคเบิลใต้ดินแบบสามเหลี่ยมต่อแรงดันในชีลด์ของระบบ 22 กิโลโวลต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุดา โสโพธิ์ , exพิศาล เด่นสูงเนิน , "การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่าย 22 kV", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธิรักษ์ สิทธิโชคธรรม, exภวัต พงษ์ดนตรี , "สมรรถนะของกับดักเสิร์จเนื่องจากฟ้าผ่าบนสายจำหน่าย", การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON32) , 28 - 30 ตุลาคม 2009