การศึกษาลักษณะสมบัติการเกิดความผิดพร่องและผลกระทบที่มีต่อสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 กิโลโวลต์

Publish Year National Conference 1
2013 exสิทธิพงษ์ บัวกล้า, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะสมบัติการเกิดความผิดพร่องและผลกระทบที่มีต่อสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 กิโลโวลต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย