Search Result of "วินัย"

About 1250 results
Img
Img

Researcher

นาย วินัย อุดขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย วินัย จอมแก้ว

ที่ทำงาน:กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ถ่ายภาพและโสตทัศนูปกรณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผล, พฤติกรรมศาสตร์, การวิจัยทางการศึกษา คณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย วินัย ประลมม์กาญจน์

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย วินัย วิริยะฐานะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

Resume

Img

Researcher

นาย วินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต, การพัฒนาชนบท, ,ธุรกิจการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองแก่นิสิต (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้ช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...