Person Image

  Education

  • Ph.D.(Ag. Ed.), University of Philippines at Los Banos , ฟิลิปปินส์
  • วท.ม.( เกษตรศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  "ประเมิน" "ประเมินผลการดำเนินงาน" "ประเมินโครงการ" "ผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง" "กองทุนดูแลผู้อายุที่ขาดที่พึ่ง"CharacteristicscornevaluationModelMoEcoTechMoral Developmentparticpatory action researchPerceptionPrivate SchoolQuality AssuranceSystemvalue addedการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการจัดประสบการณ์การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประเมินการประเมินผลการประเมินระดับผลลัพธ์การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าการเมืองการรับรู้การเรียนรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมข้าวโพดข้าวอินทรีย์คุณธรรมคุณลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ติดตามเทคนิคยานยนต์เทียบโอนประสบการณ์แบบจำลองประกันคุณภาพประเมินประเมินผลลัพธ์พัฒนาคุณธรรมพุทธวิธีการสอนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพโมดูลระบบโรงเรียนเอกชนวิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยีศึกษาศาสตร์-เกษตร อาชีวศึกษาสตรีสตรีและครอบครัวสมรรถนะหลักสูตรและการสอน การประเมินด้านอาชีวศึกษา

  Interest

  หลักสูตรและการสอน การประเมินด้านอาชีวศึกษา, ศึกษาศาสตร์-เกษตร อาชีวศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)