Search Result of "รีทอร์ทเพาช์"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

การทดสอบสภาวะฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการผลิตมะพร้าวกะทิสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยมะพร้าวกะทิ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีผลิตข้าวผัดกุ้งบรรจุในรีทอร์ทเพาช์

ผู้เขียน:Imgทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่บรรจุในรีทอร์ทเพาช์

ผู้เขียน:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว กรุณา วงษ์กระจ่าง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์ประมง , การแปรรูปสัตว์น้ำ, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ , การใช้ความร้อนในการแปรูป, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Analysis, Protein and polysaccharide purification, Antioxidant properties in foods and agricultural products

Resume

Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

Resume

Img

Researcher

ดร. ประมวล ทรายทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume