Search Result of "มูลค่ากิจการ"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของวันในสัปดาห์ เดือน และขนาดกิจการ ต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgฐิติพร สำราญศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img
Img

Researcher

นาย กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญช๊

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย ธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ

Resume

Img

Researcher

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume