การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100