Person Image

  Education

  • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • บธ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Accounting ConservatismAccounting FraudAccounting QualityAsset ImpairmentBoard StructureCapital Marketscorporate governanceCredit RatingCredit RatingsEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings PersistenceEarnings PredictabilityEarnings QualityEarnings StringsEarnings TargetsEarnings UncertaintyFinancial MisstatementFinancial performance measurementFinancial Reporting QualityFinancial Reporting StandardFinancial StandardsFinancial Statement AnalysisFirm FundamentalsFirm valuefood and beverage industryFundamentals-based RiskImpairmentListed CompanyManagerial Accounting PracticeMarket Based Accounting ResearchMarket ReactionMarket RewardsOwnership StructurePatternPatterns of EarningsPricePrice and ReturnRating ConservatismReporting ChoicesSET 100Thai Listed Companiesthe Stock Exchange of ThailandTobin’s QValuation Premiumsการแก้ไขงบการเงินการคลังการเงินการด้อยค่าของสินทรัพย์การตกแต่งกําไรการตกแต่งกำไรการทุจริตทางบัญชีการบิดเบือนงบการเงินการบิดเบือนรายงานทางการเงินคุณภาพการรายงานทางการเงินคุณภาพกำไรคุณภาพของการรายงานทางการเงินโครงสร้างคณะกรรมการตลาดทุนบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนผลการดำเนินงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินมูลค่าของกิจการยุทธ์ศาสตร์ระบบบัญชี มหาวิทยาลัย

  Interest

  Financial Statement Analysis, Market Based Accounting Research, Corporate Governance

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - พ.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
  • ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก