Person Image

  Education

  • MsC Finance with risk management, Bournmount university, อังกฤษ, 2009

  Expertise Cloud

  Accounting choicesAccounting Data QualityAccounting FraudAccounting informationAchievementAsset ImpairmentAudit CommitteeAudit QualityAuditingAuditorCapital MarketsCertified public accountantCooperative AuditorCooperative Auditor's ReportCorporate GovernanceDashboardData visualizationEarning ManagementEarnings managementEarnings qualityExecutive CompensationExogenous shocksFinancial MisstatementFinancial Reporting QualityFinancial Reporting StandardFirm PerformanceKey Audit MatterKey Audit MattersNatural disasteroff balance items in financial statementpolitical uncertainty Profit stabilityReporting qualityThailand The Emphasis of MattersVoluntary Disclosure Qualityกฎหมายการบัญชี คุณภาพการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศการกำกับดูแลกิจการการแก้ไขงบการเงินการจัดการกําไรการจัดการกำไรการด้อยค่าของสินทรัพย์การตกแต่งกําไรการตรวจสอบบัญชีการบิดเบือนงบการเงินการแสดงข้อมูลภาพข้อมูลทางบัญชีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นคณะกรรมการตรวจสอบความไม่แน่นอนทางการเมืองค่าตอบแทนผู้บริหารคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจคุณภาพการรายงานทางการเงินคุณภาพการสอบบัญชีคุณภาพกำไร การตกแต้งกำไรคุณภาพของการรายงานทางการเงินคุณภาพของข้อมูลบัญชีแดชบอร์ดตลาดทุนบัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชีผลการดำเนินงานผลสำเร็จผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีสหกรณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เรื่องสําคัญในการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบละเมิด ค่าสินไหมทดแทน การบัญชี นิติปรัชญา นิติเศรษฐศาสตร์เสถียรภาพกําไร

  Interest

  บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชี

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2563 - ก.ค. 2567 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)