Person Image

  Education

  • MsC Finance with risk management, Bournmount university, อังกฤษ, 2009

  Expertise Cloud

  Accounting choicesAccounting Data QualityAccounting FraudAchievementAsset ImpairmentAudit CommitteeAudit QualityAuditingAuditorCapital MarketsCertified public accountantCooperative AuditorCooperative Auditor's ReportCorporate GovernanceEarning ManagementEarnings ManagementEarnings QualityExogenous shocksFinancial MisstatementFinancial Reporting QualityFinancial Reporting StandardKey Audit MatterNatural disasterReporting qualityThailand Voluntary Disclosure Qualityกฎหมายการบัญชี คุณภาพการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศการกำกับดูแลกิจการการแก้ไขงบการเงินการจัดการกำไรการด้อยค่าของสินทรัพย์การตกแต่งกําไรการตรวจสอบบัญชีการบิดเบือนงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจคุณภาพการรายงานทางการเงินคุณภาพการสอบบัญชีคุณภาพกำไร การตกแต้งกำไรคุณภาพของการรายงานทางการเงินคุณภาพของข้อมูลบัญชีตลาดทุนบัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชีผลสำเร็จผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีสหกรณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

  Interest

  บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชี

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)