ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ การใช้ระบบการวัดผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเทคนิคการบริหารต้นทุนที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-64
2019 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, "A Causal Model of Factors Influencing Strategic Human Resource Management Effectiveness: Empirical Evidence on Management Accounting", The Journal of Risk Management and Insurance, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-57