Search Result of "ภัยธรรมชาติ"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา

Img

ที่มา:MICE Magazine คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แผ่นดินไหว: ภัยจากธรรมชาติหรือจากน้ำมือมนุษย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของรูปทรงโดมสำหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็กภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของรูปทรงโดมสำหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็กภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Img

ที่มา:ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยคณะประมง

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินระดับความเสี่ยงภัยธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำแม่สูง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgโปรดปราน คำอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมเรียน เรื่องภัยธรรมชาติของไทย และของโลก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgฑิฆัมพร สมรูป

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

123