Search Result of "ภัยธรรมชาติ"

About 42 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ภัยธรรมชาติกระทบต่อคุณภาพกำไรหรือไม่ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา

Img

ที่มา:MICE Magazine คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แผ่นดินไหว: ภัยจากธรรมชาติหรือจากน้ำมือมนุษย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การประเมินความเปราะบางและการปรับตัวของชุมชนต่อภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินระดับความเสี่ยงภัยธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำแม่สูง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgโปรดปราน คำอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Thailand Research Symposium 2011 Proceedings

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติของตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัยสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:Imgณัฐชัย ไชยารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123