การศึกษาระบบเกษตรในเขตเสี่ยงภัยธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำแม่ฝาง