Person Image

  Education

  • วท.ด.ชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • วท.ม.ชีวสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย, 2551
  • วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลักษณะไร้เมล็ดของมะเขือเทศราชินี เชอรี่154 หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 3 0 0
  2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประเมินเชื้อพันธุกรรมกล้วย, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 โมเดลการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบยีน centromeric histone H3 (CENH3) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเซนโทรเมียร์บนโครโมโซม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยโอมิกส์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและถอดรหัสพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค DArTseq เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2020 การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสของเฟิร์นสกุล Microsorum ที่ได้รับการกระตุ้นการผลิตสารสเตียรอยด์พืช (Phytoecdysteroids) ด้วยไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 5 0 0
  2022 ระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่จำเพาะเจาะจงต่ออัลลีลต้านทานไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศจาก Solanum habrochaites ‘L06112’ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: ทุเรียนพลัส โมเดล: การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพพรีเมียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนากระชายคุณภาพของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2020 มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2) หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0