ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน

Publish Year International Conference 3
2022 exNichaphat Kitiborwornkul, exTheerawut Phusantisampan, exPiriya Klankeo, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสินี พงษ์ประยูร, exMalinee Srirariyanun, "Comparative Analysis of Methods to Identify Bacterial Communities Associated with Rice's Rhizosphere Growing in Paddy Rice Fields", 12th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2022), 7 - 10 มกราคม 2022, Tokyo ญี่ปุ่น
2021 exวาสินี พงษ์ประยูร, exนฤมล เผ่านักรบ, exศิริวรรณ ไทยสกุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Proteomic Profile of Contrasting Methane Emitting Rice Cultivars Grown under Paddy Field Condition", The 33nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021), 25 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสินี พงษ์ประยูร, "RNA-seq Reveals Differential Expressed Rice Genes Functionally Associated with Methane Emissions", The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 25 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย