Person Image

  Education

  • Doctor of Marine Science, ญี่ปุ่น, ไทย, 2553
  • วท.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 12 3 0 0
  2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ผลกระทบของน้ำที่ผ่านการย่อยสลายไมโครพลาสติกด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อเซลล์ไลน์ของมนุษย์และสัตว์ แพลงก์ตอนสัตว์ และพืชน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจาก Arthrospira platensis สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคไวรัสอุบัติใหม่และแยกเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสในฟาร์ม ปลานิลและปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2015 ชีวสังเคราะห์โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)ในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2012 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการตอบสนองของเซลล์เมือกในลำไส้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคในปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0