การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exฉันท์ชนก ดวงศรี, exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์, exผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, exดร.สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย, exดร.สรวิศ เผ่าทองศุข , inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of poly-3-hydroxybutyrate and carotenoids by Arthrospira platensis under combined glycerol and phosphorus supplementation", ScienceAsia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2022, หน้า 509-517
Publish Year National Conference 1
2022 exนายอุเทน พรมอริยะ, exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, exน.ส.นาฏอนงค์ หมุดธรรม, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced cytoplasmic polyhydroxybutyrate (PHB) granule production by recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing PhaP protein", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย