การพัฒนาวิธีการตรวจโรคไวรัสอุบัติใหม่และแยกเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสในฟาร์ม ปลานิลและปลานิลแดง