Person Image

  Education

  • B.A.(Biological Sciences), The University of Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Microbiology), University of California, สหรัฐอเมริกา, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 4 0 0
  2022 แฟกเตอร์และกลไกสำคัญในการฟื้นคืนสภาพของสาหร่ายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการศึกษาความแตกต่างตามธรรมชาติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 แฟกเตอร์และกลไกสำคัญในการฟื้นคืนสภาพของสาหร่ายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการศึกษาความแตกต่างตามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2018 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กให้มีความทนต่อความเครียดเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงความทนต่อการตายของสาหร่ายเซลล์เดียวโดยการเพิ่มการผลิตกลูตาไธโอน เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงความทนทานของเซลล์ต่อการตายในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 8 5 0 0
  2019 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์สควาลีนและไตรเอซิลกลีเซอรอลในสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การสร้างระบบเวกเตอร์ CRISPR/Cas9 เพื่อใช้แก้ไขจีโนมในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กให้มีความทนต่อความเครียดเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดแสงสูงที่ระดับทรานสคริปโตมและทรานสเลโตม ในสาหร่ายเซลล์เดียวคลามิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
  2015 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะขาดธาตุไนโตรเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงความทนต่อการตายของสาหร่ายเซลล์เดียวโดยการเพิ่มการผลิตกลูตาไธโอน เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การปรับปรุงความทนทานต่อการตายของเซลล์ในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ Science Research Fund (คณะวิทยาศาสตร์ มก.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงความทนทานของเซลล์ต่อการตายในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลหลังการสอนเพื่อระบุปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312) ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การค้นหาและตรวจสอบหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียด และการตายที่โปรแกรมไว้ของเซลล์ ในสาหร่ายขนาดเล็ก Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2019 การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพื่อเพิ่มความทนทานต่อน้ำเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 จ้างที่ปรึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมัน โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงความทนทานของเซลล์ต่อการตายในสาหร่ายต้นแบบ chiamydomonas reinhardtii เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0