Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 4 0 0
  2022 ไข่อุ้มบุญพร้อม โคลนนิ่งปลากัดพร้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การเกิดสารไซยาโนทอกซินจากการเกิดยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืดและแนวทางในการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดที่เกิดยูโทรฟิเคชันเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การแพร่กระจายและผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการรุกรานของปลากดเกราะในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาศักยภาพของแหล่งอนุบาลลูกปลาเศรษฐกิจในวงศ์ Cyprinidae เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทางชีววิทยาต่อปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 4 10 0 0
  2019 การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของปลาในพื้นที่โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของพรรณปลาบริเวณโครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และพิจิตร หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้าวัยอ่อนในระบบนิเวศจาเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมงโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง โครงการโรงไฟฟ้าลำตะกองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 ปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 งานจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำและการประมง โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลกระทบจากการระบายน้ำในระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางน้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2014 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2014 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง โครงการโรงไฟฟ้าลำตะกองชลภาวัฒนา ปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 2 0 0
  2012 โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย และการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2009 ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทางชีววิทยาต่อปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ผู้ร่วมวิจัย Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 2 0 0