โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir

Publish Year National Conference 2
2019 exวริษฐา จงวิสุทธิ์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรและองค์ประกอบอาหารของปลากะมัง Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1895) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย
2019 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, exภัททิรา เกษมศิริ, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การเลือกจับจากการทำประมงต่อชนิดพันธ์ุปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย