ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2019 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรภัชร์ เม่งช่วย, "ผลกระทบของสภาวะความแห้งแล้งในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ต่อการเพิ่มปริมาณของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดที่มีความเป็นพิษ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1283-1296
Publish Year International Conference 2
2019 exรภัชร์ เม่งช่วย, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Impacts of Climate and Hydro-ecological Changes on Abundance and Composition of Phytoplankton in a Mesotrophic Reservoir Ecosystem: A Case study in Ubolratana, the Most Productive Reservoir in the North Eastern Thailand", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 19 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 exปรวดี อัศวมานะศักดิ์, exสันติ พ่วงเจริญ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Climate and Hydrological Induced Water Storage Fluctuations and their Impacts on Cyprinid Fish Larvae in Reservoir Ecosystem: A Case Study of Ubolratana Reservoir in the Northeastern Thailand", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 12 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2019 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สภาวะความแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่อี่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exปรวดี อัศวมานะศักดิ์1, exดร. สันติ พ่วงเจริญ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exรภัชร์ เม่งช่วย, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, ex ขนิษฐา บัวแก้ว, exวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ, exพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ , "เส้นทางของสารอาหารพืชและบทบาทต่อสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exรภัชร์ เม่งช่วย, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์: กรณีศึกษาอิทธิพลร่วมจากระดับการเก็บกักน้ำในพื้นที่", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย
2018 exนริสสา สียา, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์การทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย