งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ปี 2559