ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทางชีววิทยาต่อปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in Thailand", Kasetsart Journal : Natural Sciences, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-8
2011 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Habitat, abundance and dietof invasive suckermouth armored catfish(Loricariidae Pterygoplichthys)in the Nong Yai Canal, East Thailan", Tropical Zoology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 0, เมษายน 2011, หน้า 49-62
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Invasion of Pterygoplichthys pardalis, Aquatic Invasive Species, in Thailand", Proceedings of the 3rd International Conference on Southeast Asian Natural Resources and Environmental Management (SANREM) 2010, 4 สิงหาคม 2010, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantities and Distribution of Alien Fish Species, Hypostomus spp. in Water Bodies in Chonburi Province and Its Biological Impact on Broadhead Catfish (Clarias macrocephalus)", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้ (From Basic Research to Knowledge), 12 - 14 ตุลาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย