การศึกษาศักยภาพของแหล่งอนุบาลลูกปลาเศรษฐกิจในวงศ์ Cyprinidae เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหนาแน่นและองค์ประกอบอาหารของลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในช่วงฤดูน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 61-69
2013 exนางสาวปรวดี อัศวมานะศักดิ์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species assemblages of fish larvae and juveniles during flood season at Bang Phra reservoir, Chon Buri province, Thailand", Kasetsart University Fisheries Reserach Bulletin, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 38-49
Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาวพิตรธี เหลืออรุณ, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกชุมและองค์ประกอบอาหารของลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในช่วงฤดูน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2 ธันวาคม 2010 - 4 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย