Conference

การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาติ
2 ธันวาคม 2010 - 4 ธันวาคม 2011
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-