Conference

Article
องค์ประกอบและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-