Journal

ความหนาแน่นและองค์ประกอบอาหารของลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในช่วงฤดูน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
7
1
61-69
มกราคม - มิถุนายน 2013
ชาติ
-
-
-
-