Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.Sc. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, ไทย, 2540
  • Dr.rer.nat. (Physics), Ruhr-University Bochum, Germany, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาชุดการทดลองเพื่อตรวจวัดการปลดปล่อยแสงจากธาตุไม่บริสุทธิ์ในพลาสมา ณ บริเวณขอบของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันวิจัย Thailand Tokamak 1 (TT-1) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 11 0 0
  2017 การศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยวิธีโฟโตอะคูสติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2016 การวัดสมบัติทางความร้อนของสารเคลือบบนกระเบื้องดินเผาโดยใช้ปรากฏการณ์มิราจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
  2016 พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อในการทดลองฟิสิกส์โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สัญญาณเสียงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนในของแข็งด้วยวิธีโฟโตอะคูสติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การวัดค่าสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 การออกแบบและสร้างเครื่อง Raman Spectroscopy เพื่อใช้วิเคราะห์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การใช้อินฟราเรดราดิโอเมตรีในการควบคุมความหนาของฟิล์มเคลือบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 4 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 1 0 0 0
  2011 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 0 0 0