Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.Sc. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, ไทย, 2540
  • Dr.rer.nat. (Physics), Ruhr-University Bochum, Germany, 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 8 11 0 0
2017 การศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยวิธีโฟโตอะคูสติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2016 การวัดสมบัติทางความร้อนของสารเคลือบบนกระเบื้องดินเผาโดยใช้ปรากฏการณ์มิราจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
2016 พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อในการทดลองฟิสิกส์โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สัญญาณเสียงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนในของแข็งด้วยวิธีโฟโตอะคูสติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การวัดค่าสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การออกแบบและสร้างเครื่อง Raman Spectroscopy เพื่อใช้วิเคราะห์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การใช้อินฟราเรดราดิโอเมตรีในการควบคุมความหนาของฟิล์มเคลือบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 4 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 1 0 0 0
2011 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 0 0 0