การศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกข้าว

Publish Year National Conference 1
2019 exกิตติมา สุขนวล, inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย