การวัดค่าสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยสับปะรด