พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อในการทดลองฟิสิกส์โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สัญญาณเสียงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล