การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยวิธีโฟโตอะคูสติก