Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • M.S.(Electrical Engineering), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2538
  • Ph.D.(Electrical Engineering), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 18 0 0
  2015 การออกแบบและการสร้างตัวถอดรหัสแบบแมป สำหรับเทลิสมอดูเลชันและช่องสัญญาณเลือนหายแบบมีโม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบต้นแบบและชุดโปรแกรมการฝึกฝนการคัดตัวอักษรไทย Tablet PC เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในโรงเรียนระดับประถม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 โปรแกรมปฏิสัมพันธ์เพื่อการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย การพัฒนาระบบต้นแบบและชุดโปรแกรมการฝึกฝนการคัดตัวอักษรไทยบน Tablet PC เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในโรงเรียนระดับประถม ตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การประมาณค่าของตัวแปรในช่องสัญญาณแบบบล็อกเฟดดิ้งสำหรับตัวถอดรหัสปรับตัวได้แบบแมปเพื่อใช้ในระบบส่งวีดิโอเอ็มเพ็ก-4 กับตัวสลับลำดับแบบริงคอนโวลูชันนอลกับการกล้ำสัญญาณแบบริงคอนโวลูชันนอลเทลิสโค้ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2011 การวิเคราะห์สมรรถนะทางเวลาของกระบวนการสลับลำดับข้อมูลโดยใช้ระบบฝังตัว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับข้อมูลแบบริงคอนโวลูชั่นในระบบการส่งภาพแบบเอ็มเพ็กบนช่องสัญญาณไรเชียล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การจำลองช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้กับพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียลริงคอนโวลูชั่นเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลภาพในช่องสัญญาณไร้สาย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2008 การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลที่ใช้กับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชั่นเพื่อการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 ผ่านช่องสัญญาณไร้สาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 19 0 0
  2011 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1 17 0 0
  2010 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 2 0 0