การพัฒนาระบบต้นแบบและชุดโปรแกรมการฝึกฝนการคัดตัวอักษรไทย Tablet PC เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในโรงเรียนระดับประถม