Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 5 6 0 0
  2017 โครงการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เมล็ดและต้นพันธุ์ดีภายใต้กิจกรรมโครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน) 0 0 0 0
  2017 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 0 1 0 0
  2014 การบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลของนิสิตด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกและข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2 0 0 0
  2013 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลการะทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 การประเมินความต้องการจำเป็นการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การประเมินผลการใช้กิจกรรมโต้วาทีในการเรียนการสอนหัวข้อย่อยเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของครูที่พึงประสงค์ ” รายวิชาจริยธรรมและจรรยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน จากระบบโควตาและแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2550 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาสาเหตุและความคาดหวังในการเรียนของนิสิต รายวิชาจริยธรรมและจรรยาสำหรับครู (151311) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 1 0 0
  2017 การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2017 การติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1 0 0 0
  2015 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หัวหน้าโครงการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)