การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว., ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014 - มกราคม 2015, หน้า 75-89
Publish Year International Conference 1
2014 exสิริกร ถนนแก้ว, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)