การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 27-37
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)