การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสิตในโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย